Remember me
Password recovery

Quick Statistics

  • There are 49 registered members from Kos
  • New Kos personals: 0
  • Kos women: 4
  • Kos men: 45

Information about new Kos personals updates automatically every 24 hours.

Meet single women from Kos, Greece

Kos men | Kos women | New | Verified | Top viewed | Photo profiles
Malimisek, 32 y. o. Greece , Kos
I am Virgo
Waiting gor your msg... ;)
 
Marianna123, 34 y. o. Greece , Kos
I am Gemini, 175 cm (5' 9''), 57 kg (127 lbs)
I am serious and honest person. Like nature and travelling. Looking for long and serious relationship.
 
Guirle, 30 y. o. Greece , Agia Trias
I am Pisces, 157 cm (5' 2''), 50 kg (111 lbs)
I am very pretty and would like asian men
 
jajaki, 59 y. o. Greece , Athens = Athinai
I am Leo, 162 cm (5' 4''), 68 kg (151 lbs)
Kind, loving, considerate, caring, romantic, fun, Could this describe you because it describes me? Live for today!!! I am a kind, gentle and loving person, who likes to enjoy life and above all enjoys company, laught..
 
memosgr, 28 y. o. Greece , Lefkas
I am Aries
 
meri1212, 33 y. o. Greece , Aegina
I am Sagittarius, 159 cm (5' 3''), 54 kg (120 lbs)
seriozna vraska selbrak da e vazmojnos
 
emeraldsagi, 65 y. o. Greece , Kerkira (Corfu)
I am Sagittarius
 
aspasia1962, 47 y. o. Greece , Achladi
I am Sagittarius, 172 cm (5' 8''), 58 kg (129 lbs)
Ïêôþ óôïõò 10 Üíäñåò êáé 7óôéò äÝêá ãõíáßêåò åðéóêÝðôïíôáé äéáäéêôõáêïýò ÷þñïõò ìå óåîïõáëéêü ðåñéå÷üìåíï, åíþ éäéáßôåñ..
 
sreco, 35 y. o. Greece , Karditsa
I am Pisces, 160 cm (5' 3''), 54 kg (120 lbs)
Çäðàâåéòå, ìîì÷åòà! Àç íÿìàì íèêàêâè êîðèñòíè ïëàíîâå. Àç íàèñòèíà èñêàì äà ñå íàìåðÿò íîâè èíòåðåñíè õîðà, äà çíàåòå çà T..
 
psema, 40 y. o. Greece , Thessaloniki
I am Cancer, 170 cm (5' 7''), 51 kg (113 lbs)
Hello! I am Emilia and I will be happy to chat with a real man in here.
 
a78a, 41 y. o. Greece , Nafplion
I am Scorpio, 175 cm (5' 9''), 56 kg (124 lbs)
i like nature animals going to the beach walking kickboxing and much more.