Remember me
Password recovery

Quick Statistics

  • There are 31 registered members from Achladi
  • New Achladi personals: 0
  • Achladi women: 6
  • Achladi men: 25

Information about new Achladi personals updates automatically every 24 hours.

Meet single women from Achladi, Greece

Achladi men | Achladi women | New | Verified | Top viewed | Photo profiles
tinak83, 36 y. o. Greece , Achladi
I am Gemini, 163 cm (5' 4''), 56 kg (124 lbs)
I dont like talking much about my self....i had better talk private with the ones interrested to know more about my life..
 
aspasia1962, 47 y. o. Greece , Achladi
I am Sagittarius, 172 cm (5' 8''), 58 kg (129 lbs)
Ïêôþ óôïõò 10 Üíäñåò êáé 7óôéò äÝêá ãõíáßêåò åðéóêÝðôïíôáé äéáäéêôõáêïýò ÷þñïõò ìå óåîïõáëéêü ðåñéå÷üìåíï, åíþ éäéáßôåñ..
 
latifgr, 39 y. o. Greece , Achladi
I am Leo, 149 cm (4' 11''), 40 kg (89 lbs)
 
123qwerty123, 23 y. o. Greece , Achladi
I am Pisces
 
Amysui, 28 y. o. Greece , Achladi
I am Capricorn, 170 cm (5' 7''), 54 kg (120 lbs)
Travel, books, music, art
 
corfu, 51 y. o. Greece , Kerkira (Corfu)
I am Libra, 165 cm (5' 5''), 62 kg (138 lbs)
fun loving, affectionate, honest. good sense of humour
 
irmanni, 52 y. o. Greece , Kalamata
I am Virgo
 
AngelikaJK, 64 y. o. Greece , Rhodes
I am Taurus, 160 cm (5' 3''), 63 kg (140 lbs)
Im trying out a new life of a bit of excitement mixed with unpredictability. I am easy going, and love to socialise. I adore clothes, shoes and christmas! I love to dine out with good food and wine but more important..
 
SophieGr, 48 y. o. Greece , Attiki
I am Libra, 174 cm (5' 8''), 65 kg (144 lbs)
 
sekrazat, 47 y. o. Greece , Korinthos
I am Capricorn
 
despoina, 58 y. o. Greece , Drama
I am Scorpio