Remember me
Password recovery

Quick Statistics

  • There are 63 registered members from Larisa
  • New Larisa personals: 0
  • Larisa women: 5
  • Larisa men: 58

Information about new Larisa personals updates automatically every 24 hours.

Online Speed Dating in Larisa, Greece

Larisa men | Larisa women | New | Verified | Top viewed | Photo profiles
vironalex, 44 y. o. Greece , Larisa
I am Gemini
 
jimmmmmmm, 49 y. o. Greece , Larisa
I am Pisces, 175 cm (5' 9''), 75 kg (167 lbs)
 
xrisovalantis, 29 y. o. Greece , Larisa
I am Capricorn
 
nik0s, 24 y. o. Greece , Larisa
I am Capricorn, 191 cm (6' 3''), 83 kg (184 lbs)
Íá ðåñíáù êáëá ìå óåâáóìï ùóôïóï óôçí êïðåëá êáé å÷åìõèåéá ÷ùñéò íá äçìéïõñãïõíôáé ðñïâëçìáôá
 
makis1234, 34 y. o. Greece , Larisa
I am Pisces, 185 cm (6' 1''), 90 kg (200 lbs)
wanting to meet a nice woman
 
giannisgr, 45 y. o. Greece , Larisa
I am Libra
 
ildo, 34 y. o. Greece , Larisa
I am Aquarius
 
ermis1, 41 y. o. Greece , Larisa
I am Pisces
Love for all. Love for everything want TN chat want to meet you love you and care for you..
 
axilleas1212, 34 y. o. Greece , Larisa
I am Pisces
 
elenni, 38 y. o. Greece , Larisa
I am Capricorn