Remember me
Password recovery

Quick Statistics

  • We have 5144 registered
  • members from Greece
  • New singles: 13
  • Greek men: 4627
  • Greek women: 517

We reset information about new Greek personals every 24 hours.

Greek Dating Site - Free Online Dating Services in Greece

men | women | New | Verified | Top viewed | Photo profiles
sreco, 34 y. o. Greece , Karditsa
I am Pisces, 160 cm (5' 3''), 54 kg (120 lbs)
Çäðàâåéòå, ìîì÷åòà! Àç íÿìàì íèêàêâè êîðèñòíè ïëàíîâå. Àç íàèñòèíà èñêàì äà ñå íàìåðÿò íîâè èíòåðåñíè õîðà, äà çíàåòå çà T..
 
zozaki, 38 y. o. Greece , Thessaloniki
I am Cancer, 170 cm (5' 7''), 98 kg (218 lbs)
Äåí îÝñù áí øÜ÷íù êÜôé ãéáôß äåí åßìáé óßãïõñç üôé áõôü ðïõ èá Ýøá÷íá,èá õðÞñ÷å.
 
KANAKIS, 26 y. o. Greece , Athens = Athinai
I am Sagittarius
 
Lana111, 38 y. o. Greece , Thessaloniki
I am Sagittarius, 163 cm (5' 4''), 60 kg (133 lbs)
Hi, I'm from Russia, but by work now in Greece
 
aphrodite69, 50 y. o. Greece , Athens = Athinai
I am Aquarius, 166 cm (5' 5''), 62 kg (138 lbs)
I am a bit shy, hard to describe myself since no one can be the same everyday :)
 
eat-pray-love, 49 y. o. Greece , Attiki
I am Cancer, 164 cm (5' 4''), 61 kg (136 lbs)
I enjoy life to the full .
 
CCleio70, 59 y. o. Greece , Athens = Athinai
I am Taurus, 160 cm (5' 3''), 67 kg (149 lbs)
Looking for a spiritual, intellectual, sensual, and physical relationship. 
 
madelena, 37 y. o. Greece , Athens = Athinai
I am Capricorn, 162 cm (5' 4''), 50 kg (111 lbs)
i'm a Greek girl,love travel, meet people from other Countries, discover customs of other civilizations :)
 
Martinka, 26 y. o. Greece , Salamis
I am Cancer, 164 cm (5' 4''), 63 kg (140 lbs)
Before you send me just read my profile informations. And preferences. Thank you! I prefer my mate to -BE- from following countries.
 
greetinglove, 65 y. o. Greece , Alexandroupolis
I am Capricorn