Remember me
Password recovery

Quick Statistics

    Want to know how many members join our site daily, and what Greece profiles are most popular? Check out live Loveawake site stats and full visitors details.


  • We have 5403 registered
  • members from Greece.
  • New singles: 18
  • Greek men: 4866
  • Greek women: 537

We reset profiles counter about new Greek singles every 24 hours.

Meet Muslim Women From Greece

Greek men | Greek women | New | Verified | Top viewed | Photo profiles
Noora7, Greece , Aiyaleo
I am Capricorn, 170 cm (5' 7''), 76 kg (169 lbs)
Just want to meet some kind man first,then I will discripe my self more.
 
meri1212, 33 y. o. Greece , Aegina
I am Sagittarius, 159 cm (5' 3''), 54 kg (120 lbs)
seriozna vraska selbrak da e vazmojnos
 
sreco, 35 y. o. Greece , Karditsa
I am Pisces, 160 cm (5' 3''), 54 kg (120 lbs)
Çäðàâåéòå, ìîì÷åòà! Àç íÿìàì íèêàêâè êîðèñòíè ïëàíîâå. Àç íàèñòèíà èñêàì äà ñå íàìåðÿò íîâè èíòåðåñíè õîðà, äà çíàåòå çà T..
 
nar19866, 33 y. o. Greece , Agrinion
I am Aries, 167 cm (5' 6''), 61 kg (136 lbs)
Slm arakadaslar buraya katilmamin sebebi burda ciddi biriyle tanismak ve bir aile kurmak istiyorum ,lutefen ciddi olanlar yazsin
 
farid12gh, 38 y. o. Greece , Agia Marina
I am Gemini, 160 cm (5' 3''), 52 kg (116 lbs)
i like study and family