Remember me
Password recovery

Quick Statistics

  • There are 47 registered members from Pleven
  • New Pleven personals: 0
  • Pleven women: 20
  • Pleven men: 27

Information about new Pleven personals updates automatically every 24 hours.

Online Speed Dating in Pleven, Bulgaria

Pleven men | Pleven women | New | Verified | Top viewed | Photo profiles
angelangelov, 42 y. o. Bulgaria , Pleven
I am Cancer, 177 cm (5' 10''), 75 kg (167 lbs)
 
nicki120, 45 y. o. Bulgaria , Pleven
I am Pisces, 170 cm (5' 7''), 75 kg (167 lbs)
contact with me to know me better
 
abaza, 34 y. o. Bulgaria , Pleven
I am Aquarius
 
funto, 57 y. o. Bulgaria , Pleven
I am Aquarius, 172 cm (5' 8''), 76 kg (169 lbs)
Just here to meet a soulmate...
 
Nash5, 27 y. o. Bulgaria , Pleven
I am Gemini, 167 cm (5' 6''), 57 kg (127 lbs)
i am a cheerful giver I like to be happy every time
 
Mitko90, 30 y. o. Bulgaria , Pleven
I am Capricorn, 178 cm (5' 10''), 70 kg (156 lbs)
Íå îáèþàì äà ñå îïèñâàì ñàì Ïðåäïîþèòàì äðóãèòå äà èçêàæàò ìíåíèåòî ñè çà ìåí ñëåä êàòî ñìå ñå îïîçíàëè..
 
evgenia1357, 44 y. o. Bulgaria , Pleven
I am Aries, 173 cm (5' 8''), 60 kg (133 lbs)
 
balkinkur, 37 y. o. Bulgaria , Pleven
I am Aquarius, 174 cm (5' 8''), 75 kg (167 lbs)
Good man with a sense of humor
 
pi314, 47 y. o. Bulgaria , Pleven
I am Cancer, 170 cm (5' 7''), 54 kg (120 lbs)
I am interested for a long term relationship with a man. I have 2 children: a boy 16 years old and a girl 11 years old. I am a romantic woman, very kind and honest. I am looking for a man between 38 and 45 years old. I ..
 
hazalkaya, 31 y. o. Bulgaria , Pleven
I am Cancer, 167 cm (5' 6''), 53 kg (118 lbs)
Salam alekom... im normal muslim girl. looking for good muslim man to have good family and children. i love to cook and clean. if u want to know something more about me u can ask :)..