Remember me
Password recovery

Quick Statistics

  • We have 3312 registered
  • members from Bulgaria
  • New singles: 7
  • Bulgarian men: 2412
  • Bulgarian women: 900

We reset information about new Bulgarian personals every 24 hours.

Meet single girls for dating from Bulgaria

men | women | New | Verified | Top viewed | Photo profiles
Sunlady, 21 y. o. Bulgaria , Sofia
I am Gemini, 163 cm (5' 5''), 55 kg (138 lbs)
Watsapp
 
carmelcream, 36 y. o. Bulgaria , Sofia
I am Scorpio, 171 cm (5' 8''), 64 kg (160 lbs)
 
bilyana0682, 36 y. o. Bulgaria , Varna
I am Gemini, 168 cm (5' 7''), 57 kg (143 lbs)
 
magdal1na, 38 y. o. Bulgaria , Yambol
I am Aries, 166 cm (5' 6''), 55 kg (138 lbs)
I have no idea of my ideal partner ,may be when I meet him I shall know
 
Didididi, 42 y. o. Bulgaria , Plovdiv
I am Aries, 165 cm (5' 6''), 60 kg (150 lbs)
Be happy whit what you have and continue to what you want..
 
galarabika, 37 y. o. Bulgaria , Varna
I am Capricorn, 163 cm (5' 5''), 69 kg (173 lbs)
 
zarazuzi, 42 y. o. Bulgaria , Veliko Tarnovo
I am Aries, 165 cm (5' 6'')
Find out yourselves... :)
 
Kriss7, 48 y. o. Bulgaria , Sofia
I am Cancer, 163 cm (5' 5''), 48 kg (120 lbs)
With open heart,cheerful,sincere.Like to travel and true friends.Let live today
 
Blacc-Beauty, 24 y. o. Bulgaria , Sofia
I am Aries, 172 cm (5' 9''), 72 kg (180 lbs)
I am cool, calm, and laid back until you cross me. I love the outdoors and nature. I love being around the water. I am very artistic and love anything dealing wirh art...music, drawing, painting, dancing, writing poetry,..
 
Milaskas, 28 y. o. Bulgaria , Sofia
I am Aries, 174 cm (5' 10''), 54 kg (135 lbs)
Çäðàâåéòå, àç ñúì âåðåí è íàäåæäåí ìîìè÷å, àáñîëþòíî áåç ëîøè íàâèöè, íàèñòèíà îáè÷àì äà ãîòâÿ âêóñíè ÿñòèÿ, àç ñúùî ïðàâ..